Algemenevoorwaarden
Algemenevoorwaarden

 

Op al onze offertes / leveringen en overige transacties zijn de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffier arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage onder nr. 42/2008. Deze worden op verzoek toegezonden of zijn te bekijken op : HBN 2008 download

 


In aanvulling hierop / ter verduidelijking het volgende:

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en ondervoorbehoud van beschikbaarheid / tussentijdse verkopen.
 • Eventuele inkoopvoorwaarden of andere afwijkende voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk afgewezen.
 • Prijzen zijn (tenzij anders overeengekomen), af kwekerij, exclusief Btw. en exclusief fust / verpakkingsmaterialen.
 • Fust en verpakkingsmaterialen worden achteraf doorberekend (prijzen vlg. Stichting hulpmaterialen) en worden gecrediteerd mits in gelijkwaardige staat geretourneerd.
 • Wij behouden ons het recht voor tussentijdse prijsverhogingen door te voeren indien noodzakelijk.
 • Alle aanbiedingen en verkopen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden als misoogst, vorstschade en het naar ons inziens niet kredietwaardig zijn van de afnemer. Hierbij ontheffen wij ons van de verplichting tot levering, voor eventuele hierdoor veroorzaakte vervolgschade kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden bedrag is beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde waarop de schade betrekking heeft. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele gevolgschade.
 • Transport geschiedt op rekening en risico van de koper mits anders overeengekomen. Desgewenst kunnen wij transport tegen kostprijs organiseren.
 • Als verkopende partij aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de hergroei of herbloei van geleverde planten.
 • Reclame schriftelijk, binnen 8 dagen na ontvangst goederen.
 • Betalingen: 30 dagen netto mits anders overeengekomen bij koopovereenkomst. Nieuwe relaties netto contant bij levering.
 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Boomkwekerij Frans van Dongen totdat deze volledig zijn betaald.
 • Bij niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen is de wederpartij gehouden aan de wettelijke rente en worden deze vorderingen ondergebracht bij een incasso organisatie.
 • Informatie en/of adviezen van Boomkwekerij Frans van Dongen voorafgaande aan / bij of na het sluiten van de koopovereenkomst worden steeds verstrekt als vrijblijvende informatie welke de afnemer naar eigen inzicht en kennis van de lokale omstandigheden zal moeten interpreteren en toepassen. Boomkwekerij Frans van Dongen stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen welke kan ontstaan bij het gebruik van deze informatie.
 • Elke afnemer/ relatie wordt geacht met deze voorwaarden bekend te zijn en hiermee akkoord te gaan.

 

Mocht u naar aanleiding van deze website nog vragen en / of opmerkingen hebben stuurt u dan een bericht naar :

info@BoomkwekerijFransvanDongen.nl

 

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaard Boomkwekerij Frans van Dongen geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Boomkwekerij Frans van Dongen. Dit betekend dat er niets aan de inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Boomkwekerij Frans van Dongen mag worden gekopieerd.